Index Galéria Pravidlá speváckej súťaže Kontakt
 

Organizačné a rokovacie pravidlá speváckej súťaže

Ukončenie Konzervatória alebo Vysokej školy umeleckej nie je podmienkou.
Prezentácia: ľubovoľne zvolená ária,pieseň
Všetky diela sú potrebné spievať v pôvodnom speváckom hlase, bez použitia mikrofónu ,to sa týka operných árií.
Kategórie/hudobné žánre:
  • I.kategória: muži a ženy nad 16 rokov
    1. opera
    2. opereta
    3. musical

Porota

Zasadnutia/rokovania poroty sú neverejné, vyhotovuje sa z nich zápisnica, ktorú zapisuje tajomník súťaže.

Účastníci zasadnutí/rokovaní počas súťaže nemôžu poskytnúť informácie o výsledkoch zasadnutí a o výsledkoch hodnotenia súťažiacim, novinárom, ani pedagógom, ktorí súťažiacich pripravovali na súťaž.

V prvom kole o postupujúcich rozhodujú traja členovia poroty.
V II. a III. kole porota môže rozhodovať len na zasadnutí, kde sú prítomní členia poroty v plnom počte, každý člen poroty je povinný zúčastniť sa na všetkých zasadnutiach a na všetkých súťažných vystúpeniach.

Úlohou poroty je vypočuť súťažiacich a hodnotiť ich výkon, rozhodnúť o poradí, prípadne o spojení alebo delení cien.Porota rozhoduje o udelení cien iných organizácií spolu so zainteresovanou organizáciou.

Postup súťaže

Súťažiaci vystupujú vo vylosovanom poradí. Vystúpenie mimo poradia je možné len v mimoriadne odôvodnenom prípade s predchádzajúcim súhlasom organizátorov.

Súťažiaci je povinný dostaviť sa na miesto súťaže v stanovenom čase a prihlásiť sa u tajomníka.

Keď sa súťažiaci odôvodnene nedostaví v stanovenom čase, môže vystúpiť len so súhlasom poroty na konci aktuálneho kola.

Súťažiaci sú povinní už na Prihláške uviesť všetky diela pre všetky kolá. Súťažiaci sú povinní s prihláškou zaslať aj noty.

Podľa potreby klavírny sprievod Vám na mieste bude zabezpečený. Partitúru si prosíme poslať spolu s prihláškou.

Súťažiaci, ktorý nemá vlastný hudobný sprievod, má právo na primeranú prípravu s hudobným sprievodom súťaže. Je potrebné dodržať presne určený čas na prípravu.

V I-III. kole organizátor súťaže zabezpečuje hudobný sprievod, resp. sprevádzajúci orchester.

Hodnotenie výkonov:

Hodnotenie má byť spoločným výsledkom názoru poroty. Preto každý člen poroty je povinný najprv vyjadriť svoj názor na jednotlivé výkony bodovaním. Počas vystúpenia jednotlivých súťažiacich nie je dovolené žiadne dohovorenie alebo poznámky. Bodovacie listy treba odovzdať tajomníkovi súťaže po ukončení vystúpenia jednotlivých skupín súťažiacich – ešte pred prestávkou.

Výkony sú hodnotené bodmi od 1-20. Minimálny priemer bodov pre postúpenie do 2. kola by mal byť 12 bodov. Preto pri hodnotení súťažiacich každý člen poroty zvažuje túto skutočnosť.

Člen poroty nemôže hodnotiť tie súťažné diela, ktoré nepočul v celom rozsahu. V tomto prípade podpíše a odovzdá svoj bodovací list, a odôvodní, prečo sa zdržal hlasovania (napr. nebol prítomný.

Člen poroty môže hodnotiť aj súťažiaceho, ktorý toho času je jeho študentom.Túto skutočnosť si však musí osobitne zaznamenať na hodnotiacom hárku. Pri rovnakom súčte bodov dvoch-troch súťažiacich sa táto skutočnosť považuje za negativum pri určení jeho konečného poradia.

Porota môže väčšinou hlasov uskutočniť aj ďalšie zmeny, ak tieto prispievajú k tomu, aby súťaž v maximálnej miere splnila svoje poslanie.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutočňuje na záverečnom koncerte víťazov. Účinkujúcich a program koncertu stanovuje porota.

Našimi partnermi sú:mesto Nové Zámky

Medialny Partner: